Προϊστάμενος Συντήρησης

Εταιρεία

H Manpower για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά για παραγωγική μονάδα στην Ηλεία:

Προϊστάμενο Συντήρησης (Maintenance Manager)

Περιγραφή

Καθήκοντα:
• Εξασφαλίζει τη διατήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των utilities σε άριστη κατάσταση με το ελάχιστο δυνατό κόστος, για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας
• Εκπονεί και υλοποιεί τον προϋπολογισμό συντήρησης του Εργοστασίου
• Οργανώνει και υλοποιεί το πλάνο της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού
• Οργανώνει τις δραστηριότητες του Τμήματος συντήρησης και συμμετέχει στον προγραμματισμό των αναγκών σε εποχικό προσωπικό για την συντήρηση κατά τους μήνες αιχμής
• Διασφαλίζει την αποκατάσταση βλαβών των μηχανών παραγωγής εντός χρονοδιαγράμματος
• Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες για την αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής
• Εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή αρχών και κανόνων για την Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο του εργοστασίου από το προσωπικό της συντήρησης και τους εργολάβους
• Εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή κανόνων και πολιτικών Ποιότητας και Ασφάλειας των προϊόντων και συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτών σε όλες τις δραστηριότητες της συντήρησης να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων
• Συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση και υλοποίηση του Προγράμματος Πάγιων Επενδύσεων: προτείνει, σχεδιάζει, συντονίζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση διαφόρων Project που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών του Εργοστασίου
• Συμμετέχει στην λήψη και αξιολόγηση προσφορών προμηθευτών και Εργολάβων, σχετικές με υλικά και Εξοπλισμό
• Προγραμματίζει και αξιολογεί τις εργασίες εξωτερικών συνεργείων και εργολάβων σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του προγράμματος παραγωγής.
• Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψης των απαραίτητων αδειών από τις Υπηρεσίες για την λειτουργία του Εργοστασίου
• Συμμετέχει, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στο σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών που αφορούν την εφαρμογή νέων πολιτικών και διαδικασιών, προσθήκες ή/και αλλαγές του εξοπλισμού, προτείνει, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προτάσεις βελτιώσεων και έργα που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους παραγωγής ή αύξησης της παραγωγικότητας
• Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη του Εργοστασίου για την εξασφάλιση συνεργιών μεταξύ των τομέων ευθύνης τους, με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων.
• Καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους άμεσους υφισταμένους του για την επίλυση των προβλημάτων του τομέα ευθύνης τους και αξιολογεί την απόδοση της ομάδας του με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της αλλά και των ικανοτήτων των μελών της.

Προσόντα και εμπειρία:

• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο, θα θεωρεί ως επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία: 2-3 ετών σε ανάλογη θέση Προϊσταμένου Συντήρησης και 5-6 ετών συνολικά σε Εργοστάσιο/Συντήρηση κατά προτίμηση τροφίμων ή/και καταναλωτικών προϊόντων
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)

Δεξιότητες:

• Ικανότητα διαχείρισης έργων (Project Management skills),
• Οργανωτικότητα και Ηγεσία
• Επίλυση προβλημάτων
• Ικανότητα τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων σε συνθήκες πίεσης
• Συνεργασία

Τόπος Εργασίας:

Greece

Διαθεσιμότητα:

Τύπος θέσης εργασίας:

Δημοσιεύτηκε:

29/06/2021

Κωδικός Εργασίας:

100627

Προβολές:

927

Όνομα Υποκαταστήματος:

Αριθμός ανοιχτών θέσεων εργασίας:

1
 
 

Προϊστάμενος Συντήρησης

Greece
29/06/2021
100627
927
1

Εταιρεία

H Manpower για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά για παραγωγική μονάδα στην Ηλεία:

Προϊστάμενο Συντήρησης (Maintenance Manager)

Περιγραφή

Καθήκοντα:
• Εξασφαλίζει τη διατήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των utilities σε άριστη κατάσταση με το ελάχιστο δυνατό κόστος, για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας
• Εκπονεί και υλοποιεί τον προϋπολογισμό συντήρησης του Εργοστασίου
• Οργανώνει και υλοποιεί το πλάνο της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού
• Οργανώνει τις δραστηριότητες του Τμήματος συντήρησης και συμμετέχει στον προγραμματισμό των αναγκών σε εποχικό προσωπικό για την συντήρηση κατά τους μήνες αιχμής
• Διασφαλίζει την αποκατάσταση βλαβών των μηχανών παραγωγής εντός χρονοδιαγράμματος
• Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες για την αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής
• Εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή αρχών και κανόνων για την Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο του εργοστασίου από το προσωπικό της συντήρησης και τους εργολάβους
• Εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή κανόνων και πολιτικών Ποιότητας και Ασφάλειας των προϊόντων και συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτών σε όλες τις δραστηριότητες της συντήρησης να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων
• Συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση και υλοποίηση του Προγράμματος Πάγιων Επενδύσεων: προτείνει, σχεδιάζει, συντονίζει και αναλαμβάνει την υλοποίηση διαφόρων Project που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών του Εργοστασίου
• Συμμετέχει στην λήψη και αξιολόγηση προσφορών προμηθευτών και Εργολάβων, σχετικές με υλικά και Εξοπλισμό
• Προγραμματίζει και αξιολογεί τις εργασίες εξωτερικών συνεργείων και εργολάβων σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του προγράμματος παραγωγής.
• Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψης των απαραίτητων αδειών από τις Υπηρεσίες για την λειτουργία του Εργοστασίου
• Συμμετέχει, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στο σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών που αφορούν την εφαρμογή νέων πολιτικών και διαδικασιών, προσθήκες ή/και αλλαγές του εξοπλισμού, προτείνει, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προτάσεις βελτιώσεων και έργα που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους παραγωγής ή αύξησης της παραγωγικότητας
• Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη του Εργοστασίου για την εξασφάλιση συνεργιών μεταξύ των τομέων ευθύνης τους, με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων.
• Καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους άμεσους υφισταμένους του για την επίλυση των προβλημάτων του τομέα ευθύνης τους και αξιολογεί την απόδοση της ομάδας του με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της αλλά και των ικανοτήτων των μελών της.

Προσόντα και εμπειρία:

• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο, θα θεωρεί ως επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία: 2-3 ετών σε ανάλογη θέση Προϊσταμένου Συντήρησης και 5-6 ετών συνολικά σε Εργοστάσιο/Συντήρηση κατά προτίμηση τροφίμων ή/και καταναλωτικών προϊόντων
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)

Δεξιότητες:

• Ικανότητα διαχείρισης έργων (Project Management skills),
• Οργανωτικότητα και Ηγεσία
• Επίλυση προβλημάτων
• Ικανότητα τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων σε συνθήκες πίεσης
• Συνεργασία