Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης σας

Αποποίηση ευθύνης για την χρήση των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών δεδομένων 2016/679 (“ΓΚΠΔ”), δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοώ το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου συγκατάθεσης. Συμφωνώ ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων) θα γίνει από την MANPOWERGROUP Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Προμήθειας Εργασίας και/ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του ομίλου Manpower (o “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”) σε πλήρη συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ, την πολιτική απορρήτου του Υπευθύνου Επεξεργασίας την οποία μπορείτε να διαβάσετε Πολιτική Απορρήτου (η “Πολιτική Απορρήτου”) και κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο ΓΚΠΔ θεσπίζει κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και μεταφέρονται μόνο στο βαθμό που είναι συμβατά με αυτούς τους σκοπούς και την πολιτική απορρήτου. με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης, της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Συγκεκριμένα:


 Συναινώ  Δεν συναινώ

 Συναινώ  Δεν συναινώ

 Συναινώ  Δεν συναινώ